یکی از کانال های ترحیمان بر روی بستر تلگرام که شامل انواع متن های تسلیت می باشد
https://t.me/matne_tasliyat
پیام تسلیت تلگرام